- page 8

8
DEC 2016
FOOD FOCUSTHAILAND
EDITOR’S
TALK
FoodFocusThailandMagazine
Publisher
BeMediaFocus (Thailand)Co.,Ltd.5/38SoiNgamwongwan25Yak26,Bangkhen,MuangNonthaburi,Nonthaburi 11000Thailand
T
+66 21929598
F
+66 2116 5732
E
W
SirintraBoonsumrej
ManagingEditor
FoodFocusThailandMagazine
The texts and photos in Food Focus Thailand, as well as personal comments of
contributors are all rights reserved. Reproduction of themagazine, inwhole or in
part, isprohibitedwithout thepriorwritten consent of thepublisher.
ฝ่
ายบั
ญชี
และการเงิ
น / Accounting & Finance Department
ผู้
จั
ดการฝ่
ายบั
ญชี
และการเงิ
น / Accounting & FinanceManager: นาตยา พงษ์
สั
ตยาพิ
พั
ฒน์
/ Nataya Pongsatayapipat
นั
ยส�
ำคั
ญของ FTAสหภาพยุ
โรป (EU) –ญี่
ปุ่
นต่
อEUนั้
นถื
อเป็
นการเปิ
ดเสรี
สิ
นค้
าเกษตรของ EU ในตลาดญี่
ปุ่
นมากขึ้
โดยในช่
วงที่
ผ่
านมาญี่
ปุ่
นถื
อเป็
นประเทศที่
มี
มาตรการปกป้
องภาคเกษตรมากที่
สุ
ดแห่
งหนึ่
งของโลกการเปิ
ดเสรี
ดั
งกล่
าว
อาจส่
งผลต่
อการเบี่
ยงเบนการส่
งออกสิ
นค้
าเกษตรและเกษตรแปรรู
ปของไทยในญี่
ปุ
น ซึ่
งสิ
นค้
าดั
งกล่
าวนั
บเป็
นสิ
นค้
ที่
ไทยมี
ศั
กยภาพในการแข่
งขั
นค่
อนข้
างมากในเวที
โลกและในตลาดญี่
ปุ่
ศู
นย์
วิ
จั
ยกสิ
กรไทยประเมิ
นว่
าผลกระทบต่
อการเบี่
ยงเบนทางการค้
าสิ
นค้
าเกษตรมี
ค่
อนข้
างจ�
ำกั
ดเพี
ยงราว64ล้
านเหรี
ยญ
สหรั
ฐ (หรื
อราวร้
อยละ 0.3 ของการน�
ำเข้
าของญี่
ปุ่
นจากไทย) โดยมาจากความเป็
นไปได้
ที่
ญี่
ปุ่
นจะหั
นไปน�
ำเข้
าจาก EU
แทนไทยคิ
ดเป็
นมู
ลค่
าราว 9.7ล้
านเหรี
ยญสหรั
ฐอาทิ
อาหารสั
ตว์
เลี้
ยงประเภทแมวและสุ
นั
ขหรื
อการที่
ไทยอาจจะเจาะ
ตลาดญี่
ปุ
นได้
ยากขึ้
นคิ
ดเป็
นมู
ลค่
าราว54.7ล้
านเหรี
ยญสหรั
ฐอาทิ
เนื้
อสุ
กรแปรรู
ปที่
ไทยพยายามเจรจาต่
อรองเพิ่
มโควต้
การน�
ำเข้
าจากญี่
ปุ่
นมาโดยตลอด
ผลกระทบต่
อภาคเกษตรของไทยที่
จ�
ำกั
ดข้
างต้
นนั้
น สื
บเนื่
องจากสิ
นค้
าส่
งออกหลั
กส่
วนใหญ่
ของไทยมี
ถิ่
นก�
ำเนิ
ดเฉพาะ
และไทยมี
ศั
กยภาพในการแปรรู
ปให้
ตรงกั
บรสนิ
ยมชาวญี่
ปุ
นได้
เป็
นอย่
างดี
(Nichemarket)อาทิ
ผั
กและผลไม้
ที่
บางส่
วน
จั
ดเป็
นสิ
นค้
าพรี
เมี
ยมในญี่
ปุ่
นอย่
าง มั
งคุ
ด มะพร้
าวน�้
ำหอม หน่
อไม้
ฝรั่
ง หรื
อแม้
กระทั่
งสิ
นค้
าประเภทอาหารกึ่
งส�
ำเร็
จรู
และอาหารพร้
อมรั
บประทานอย่
างทู
น่
ากระป๋
องข้
าวโพดหวานกระป๋
องและเครื่
องแกงบรรจุ
กระป๋
องอี
กทั้
งประเภทสิ
นค้
ที่
ไทยส่
งออกค่
อนข้
างแตกต่
างกั
บEU ในรายละเอี
ยด
อย่
างไรก็
ดี
สิ
นค้
าบางประเภทของไทยในตลาดญี่
ปุ
นเริ่
มมี
ส่
วนแบ่
งทางการตลาดที่
ลดลง ดั
งนั้
น ผู
ประกอบการไทยควร
ปรั
บกลยุ
ทธ์
การส่
งออก โดยเน้
นสิ
นค้
าที่
ตอบโจทย์
กระแสการบริ
โภคของชาวญี่
ปุ
นมากขึ้
น อาทิ
เกษตรอิ
นทรี
ย์
และ
ผั
กปลอดสารพิ
ษ อาหารเพื่
อสุ
ขภาพ รวมทั
ง อาหารไทยบรรจุ
กระป๋
องหรื
ออาหารไทยพร้
อมรั
บประทานที่
หลากหลาย
มากขึ้
น อาทิ
ผั
ดไทยหรื
อผั
ดกะเพราพร้
อมทาน นอกจากนี้
ไทยควรเร่
งเพิ่
มขี
ดความสามารถทางการแข่
งขั
นผ่
านการให้
ความส�
ำคั
ญต่
อการเจรจาลดข้
อจ�
ำกั
ดที่
เป็
นอุ
ปสรรคในการเข้
าถึ
งตลาดสิ
นค้
าเกษตรของญี่
ปุ่
Amajor implicationof theEU-JapanEconomicPartnershipAgreement, the ‘EU-JapanFTA’, is that itwill further
liberalize the Japanese agricultural market for EU farm produce. Japan is one of the world’smost protected
farmproducemarkets. Theagreementmay lead to tradediversionof Thai agricultural foodexports to Japan.
Once theEU-JapanFTA lowers tariff barriers for EUproducts entering the Japanesemarket, that couldaffect
the Thai agricultural and agro-processed exports sent there now, even though Thai products are relatively
competitive in international markets.
KResearchprojects that theagreement can result in limited tradediversion for farmproduceexports toJapan.
Japanese importersmaybuymoreagricultural products, e.g., animal feed, from theEU, or Thai exportersmay
find itmoredifficult to further penetrate the Japanesemarket, especially for processedporkmeat. The scope
of tradediversion shouldbe insignificant ormerely about USD64million (0.3percent of our total exports sent
to Japan) because most Thai agricultural exports are associated with geographical identifications and Thai
producers have the potential tomeet the demand of the nichemarket in Japan. Moreover, Thai farm produce
exports have unique properties that differ them from thoseof others.
Nonetheless, themarket sharesof certainThai products inJapanhavebegun toshrink.Therefore,Thai export-
ers should rethink their strategies toward Japan by focusing on products that respond better to new trends in
Japanese consumer behavior such as favoring organic agricultural produce, chemical-free vegetables and
other ‘healthy foods’.
ฝ่
ายขายและการตลาด / Sales &Marketing Department
ผู้
อ�
ำนวยการฝ่
ายธุ
รกิ
จ / Business Director:
เพ็
ญแขประวั
ติ
พั
ฒนากู
ล/PhenkhaePrawatphatthanakoon
ผู้
จั
ดการฝ่
ายขาย / Sales Manager:
สิ
ริ
วรรณ ขาวสะอาด / Siriwan Khaosaard
เจ้
าหน้
าที่
ฝ่
ายขายโฆษณา / Advertising Sales Executive: นิ
ภาพร ละครอนั
นต์
/ Nipaporn Lakornanan
ฝ่
ายศิ
ลปกรรม / Graphic Department
ผู้
อ�
ำนวยการฝ่
ายศิ
ลปกรรม / Graphic Director:
สุ
รี
รั
ตน์
หลั
กบุ
ตร / Sureerat Lukbud
เจ้
าหน้
าที่
ฝ่
ายศิ
ลปกรรม / Graphic Designer:
นภพงศ์
กรประเสริ
ฐ / Napaphong Kornprasert
ฝ่
ายบรรณาธิ
การ / Editorial Department
บรรณาธิ
การบริ
หาร / Managing Editor: ศิ
ริ
นทรา บุ
ญส�
ำเร็
จ / Sirintra Boonsumrej
ผู้
ช่
วยบรรณาธิ
การ / Assistant Editor: อั
ครพล อนั
นตโชติ
/ Arkkrapol Anantachote
ผู้
สื่
อข่
าวอาวุ
โส / Senior Journalist:
พิ
มพ์
ชนก กนกลาวั
ณย์
/ Pimchanok Kanoklawan
ฝ่
ายสมาชิ
ก / Circulation Department
เจ้
าหน้
าที่
ฝ่
ายสมาชิ
ก / Circulation Officer: จิ
ตสุ
ดา ทองปาน / Jitsuda Thongparn
ชาลิ
นี
จั
นทานนท์
/ Chalinee Chanthanon
นาถเรขา ทั
พภู
ตา / Natrekha Tapputa
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...76
Powered by FlippingBook